〈 วิธีใช้

แป้นลัดสำหรับ Honeyview

Honeyview รองรับการใช้งานแป้นลัดเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดูภาพ

แป้นลัดหลัก

 • เปิดไฟล์: F2, Ctrl+O
 • เปิดโฟลเดอร์: F
 • ปิดไฟล์: F4
 • เลือกภาพ: Enter
 • แสดงใน Windows Explorer: Ctrl+Enter
 • เปิด/ปิดการแสดงข้อมูล EXIF/ไฟล์: Tab
 • ตั้งค่าเป็นภาพพื้นหลัง: Ctrl+Alt+W
 • ลบภาพ: Delete
 • ลบภาพอย่างถาวร: Shift+Delete
 • คัดลอกไปยังโฟลเดอร์รูปภาพ: Insert
 • เปิดไฟล์ด้วยโปรแกรมแก้ไขภาพภายนอก: Ctrl+E
 • พิมพ์: Ctrl+P
 • คัดลอกภาพต้นฉบับไปยังคลิปบอร์ด: Ctrl+C
 • คัดลอดภาพที่ผ่านการย่อ/ขยายไปยังคลิปบอร์ด: Ctrl+Alt+C
 • คัดลอกพาธของไฟล์ไปยังคลิปบอร์ด: Ctrl+Alt+Shift+C
 • การตั้งค่า: F5
 • ข้อมูลโปรแกรม: F1
 • ออก: ESC, X, Ctrl+W

การย้ายภาพ

 • ภาพถัดไป: PgDn, Down Arrow, Right Arrow, Space, NumPad 0
 • ภาพก่อนหน้า: PgUp, Up Arrow, Left Arrow, Backspace, Shift+Space
 • ภาพสุดท้าย: Home
 • ภาพแรก: End
 • ภาพถัดไป 10 ภาพ: Ctrl+PgDn
 • ภาพก่่อนหน้า 10 ภาพ: Ctrl+PgUp
 • ภาพถัดไป 100 ภาพ: Ctrl+Shift+Right Arrow
 • ภาพก่อนหน้า 100 ภาพ: Ctrl+Shift+Left Arrow
 • สุ่มภาพถัดไป: Ctrl+Alt+PgDn
 • สุุ่่มภาพก่อนหน้า: Ctrl+Alt+PgUp
 • โฟลเดอร์/ไฟล์จัดเก็บ ถัดไป: ]
 • โฟลเดอร์/ไฟล์จัดเก็บ ก่อนหน้า: [
 • ภาพถัดไป (มุมมองภาพคู่): Shift+PgDn
 • ภาพก่อนหน้า (มุมมองภาพคู่): Shift+PgUp
 • ภาพถัดไป (มุมมองภาพหลากหลาย): Alt+PgDn
 • ภาพก่อนหน้า (มุมมองภาพหลากหลาย): Alt+PgUp

ดูภาพ

 • ขนาดต้นฉบับ (100%): 0
 • พอดีกับกรอบ: 9, 1
 • พอดีกับความกว้าง: 8
 • มุมมองภาพคู่ (ซ้าย→ขวา): 7
 • มุมมองภาพคู่ (ซ้าย←ขวา): 6
 • ยืดภาพขนาดเล็ก: Z
 • สลับมุมมองภาพคู่ (ซ้าย↔ขวา): 2

ย่อ/ขยาย

 • ขยายเข้า: +
 • ขยายออก: -
 • อัตราขยายคงที่: Ctrl+K
 • ขยายเข้า 1%: Ctrl++
 • ขยายออก 1%: Ctrl+-
 • ขยายภาพ 100%: *
 • เมื่อขยายเข้า - แสดง/ซ่อนตัวอย่างภาพเต็ม: /
 • เมื่อขยายเข้า - เลื่อนไปยังมุมบนขวา: NumPad 9
 • เมื่อขยายเข้า - เลื่อนไปยังมุมบนซ้าย: NumPad 7
 • เมื่อขยายเข้า - เลื่อนไปยังมุมล่างขวา: NumPad 3
 • เมื่อขยายเข้า - เลื่อนไปยังมุมล่างซ้าย: NumPad 1
 • เมื่อขยายเข้า - เลื่อนไปยังด้านขวา: NumPad 6
 • เมื่อขยายเข้า - เลื่อนไปยังด้านซ้าย: NumPad 4
 • เมื่อขยายเข้า - เลื่อนไปยังด้านบน: NumPad 8
 • เมื่อขยายเข้า - เลื่อนไปยังด้านล่าง: NumPad 2
 • เมื่อขยายเข้า - เลื่อนไปยังตรงกลาง: NumPad 5

ลูกเล่นภาพ

 • ตัวกรองภาพ - ไม่ใช้ตัวกรอง: U
 • ตัวกรองภาพ - นุ่ม: I
 • ตัวกรองภาพ - นุ่ม+คมชัด: S
 • ภาพกลับสี: Ctrl+I
 • ชดเชยแกมม่า: Ctrl+G
 • พลิกภาพแนวตั้ง: Ctrl+F
 • พลิิกภาพแนวนอน: Ctrl+M
 • ตำแหน่งต้นฉบับ Alt+Up Arrow
 • หมุน 90˚ ซ้าย: Alt+Left Arrow
 • หมุน 90˚ ขวา: Alt+Right Arrow
 • หมุนกลับภาพแนวนอน: Alt+Down Arrow
 • หมุน 90˚ ทวนเข็ม: Ctrl+L
 • หมุน 90˚ ตามเข็ม: Ctrl+R

สไลด์โชว์

 • เริ่มสไลด์โชว์: Ctrl+1~9
 • หยุดสไลด์โชว์: Ctrl+0

ที่คั่น

 • เพิ่มที่คั่น: B
 • แก้ไขที่คั่น: F3
 • เปิดที่คั่น: Ctrl+B

โฟลเดอร์ภาพ

 • คัดลอกไปยังโฟลเดอร์ภาพ1: Insert
 • ย้ายไปยังโฟลเดอร์ภาพ1: Ctrl+Insert
 • คัดลอกไปยังโฟลเดอร์ภาพ2: Shift+Insert

ปรับขนาดกรอบ

 • ขยายใหญ่สุด/คืนสภาพ: M
 • เต็มจอ: Alt+Enter, N, F11
 • ย่อเล็กสุด: Q
 • อยู่ข้างบนเสมอ: Ctrl+A

อื่นๆ

 • ล็อคเมนูด้านบน: `
 • ล็อคเมนูด้านล่าง: ~
 • เปิดผิวใหม่: Ctrl+F5
 • หน้าจอใหม่: Ctrl+N
 • ซ่อน/แสดงกรอบ: Shift+F5
 • คัดลอกข้อมูล EXIF ไปยังคลิปบอร์ด: Ctrl+Shift+C
 • แสดงตำแหน่ง GPS ของภาพในแผนที่: Ctrl+Shift+G
 • กล่องแปลงข้อมูลภาพ: Ctrl+T

การควบคุมเมาส์

 • ภาพก่อนหน้า/ภาพถัดไป: Mouse Wheel Up/Down
 • เลื่อนขึ้น/เลื่อนลง: Mouse Wheel Up/Down
 • ขยายเข้า/ออก: Ctrl+Mouse Wheel Up/Down
 • ขยายใหญ่สุด/คืนสภาพ: Double Click
 • เต็มจอ/คืนสภาพ: Middle Click
 • ขยาย 100%: Ctrl+Middle Click